Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Hatlaczki István írásai -Jelenünkről

2012.11.12

TÖRTÉNELMI LECKE

 

A történelmi leckefolyamatok végigkísérhetők, a háborús beavatkozások indítékainak, programföldolgozása révén. A háborúk közötti békeprogram, eljárásmódjainak mélyreható vizsgálata, fényt derít az ellenséges magatartás összetett okaira. A háborús játszmaprogramok, egymás kárára próbál előnyöket szerezni, mások „rovására.” A harctéri idegesség lélekérzelmi feldolgozása állandó, stressz feszültségnövelő következményekkel jár. A háborús játszmák feldolgozatlansága, a sorozatos csapda helyzetek összeadódó lelki terhelése, „kiveri a biztosítékot.” Az elmagányosodást segítő befelé fordulást, elvonulást a világ zajától káros beidegződést – és harctéri elvárást elutasító tehetetlenséget válthat ki bennünk. A tudásösszesítő intelligencia fejlődésmenete lassú, hamar kimerül, mert nincs tudatmódosító utánpótlása. Lélektudattalanunk, szellemi ötletsugallatok felé való nyitás, figyelem - és önfegyelmi tudattörekvés, hiányzik az életmozgósító érzelmi palettánkból. Háborús beidegződések törvényszigora - minden egyes korosztálynál - automatikusan előhívható. A háborús játszmák, léleksértő eszközarzenálja - azonnal hozzáférhető - és visszavágásra kényszerít. Megbántottságunk válaszadó lélekmechanizmusa, mint a vulkán tör ki belőlünk. „Szemet szemért, fogat fogért” káros beidegződés jogosnak, természetesnek látszó eljárásmód. „Ne hagyd magad, támadj vissza,” üzenetek felkorbácsolnak, dühöt váltanak ki, a „normális” emberből. Ne légy kuka, „használj ki minden eléd táruló lehetőséget,” hogy talpon maradjál. Az egymás felé kialakításra kerülő toleráns kapcsolatteremtő kísérlettel, közelebb kerülhetünk társainkhoz. A kíméletlen ,kapcsolatvesztő harcmodorral viszont, elidegenedési folyamatokat indíthatunk el. Jó, vagy rossz viszony összhangösszetevők, érzelmi támogatással öröm, vagy káröröm képviselettel, az életfolyamatok, egymással ellentétes oldalra billennek át. Léleképítő, vagy léleknyomorító programkövető eljárások egyaránt, érzelmi indulatokat váltanak ki. Az érzelemsértő, vagy új, információ - gazdag összetevők meglepetésszerű, hirtelen közlése értetlenséget, egyensúly zavarokat okoz. Tudatos, vagy tudattalan érzelemsértő megjegyzések, mások által indított külső beavatkozás értékvesztő, vagy értékhasznosításra alkalmas probléma feldolgozást szorgalmaz. Az indulatkiváltó, drámafeszültséget okozó érzelmi felháborodás, üzenetközvetítő szerepe - és értékközvetítő törekvése, elvitathatatlan. Felhívja a figyelmet, az értékvesztő, vagy értéképítő lehetőségek gazdag összefüggéseire.

  Az életépítő játékkaland értékösszefüggése, az összefogás – és együttműködő programok mentén érvényesíthetők. A lélekromboló játszmakaland programok, értékét feldolgozó durva, életmozgósító erőszakkal közvetíti. A Természeti törvényösszesítő ismerethiányok miatt történő, erőszakos külső beavatkozások, felesleges – és súlyos érzelmi sérüléseket okoz. Az életépítő játékprogram, lelki sérüléseket kiváltó, káros indulatkitöréseket, problémákat üzen - feldolgozó eljárással - és ismételt gyakorlati felkészültséggel elháríthatja. A lélekromboló játszmakaland folyamatok, életépítő próbakísérletekkel - és játékeljárással orvosolhatók lehetnek.

  A segítségkötelesség szellemi szükségletként, lélekérzelmi kapcsolatkötelék sürgető inspirációk során, végrehajtási tehertételként jelentkeznek. Időskorúak, elesettek, betegek, mozgáskorlátozottak, szülők, nagyszülők – és társ nélkül maradókról való, segítő gondoskodás, közösségi felelősség. A kötelességszegő magatartás követése, nem törődöm, lélektelen reakcióválaszokat közvetít.

  A folyamatos fejlődésmenet megakadása, különösen az intenzív előrehaladás - és felfedezések féken tartása miatt, ideges stressz feszültséggel reagálunk. Az érzelmi sokkhatások, benne maradnak a levegőben. Az életmegsemmisítő háborúk – és értékpusztító folyamatok megfékezése, fegyveres konfliktusokkal járnak. A kölcsönös „ölésre buzdító” törvények „szabadsága,” következmények nélkül folytatható. A háborús törtvények megengedik, hogy a bűntudat terhétől rövid úton megszabaduljunk. A háborús előkészületek során, egymás ellen fordított fegyverek felújítása és a hadviselésre felkészítő képzés, előnyt élvez. A pusztítást követő újjáépítés, életmegújító programokban nyer értelmet. Az ellenséges háborúk jótékony hatása, a fejlődés gyorsítása érdekében történnek.

 

 Az intelligencia fogalmi jelentése

 

  1/. Az emberek által megszerzett tudásintelligencia, gazdag információtömeget tárol. Emlékezetéből előhívható tudásanyag, nagy része elvész, pontatlansága kínos, kellemetlen közjátékként rögzül. „Internetről” bármikor fölfrissíthető a tanult, pontos tudásanyag.

 

  2/. A renderkölcs használati intelligencia törvényösszetevők módszereljárást, kitüntetett figyelmet érdemel. Amikor az erőszakos indíték tettekre ragadtat, durva összetűzésekre kerülhet sor. A felek között létrejött konfrontációs stressz feszültség a traumaforrások halmozódó beidegződése, súlyos idegkárosodással járhat. Önkifejezésünk erkölcsi védelmére fordított, lélekenergia befolyása által hasznosítható tudásanyag, soha nem vész el – és minden korban értékmentő programeljárás marad. Az önbecsülés, önértékelés, öntisztelet és önbizalom erősítése, vagy gyengítése, a renderkölcsünk, intelligencia kultúráltságán múlik.      

 

  3/. A játszma - és pusztító háborús intelligencia, rendbontó - és lélekromboló törvények alapján művelhető. A játszmaháborús programfolyamatokat inspiráló hatásmechanizmusok, az ellenség kárára dolgoznak, vagy játszmafeldolgozó próbakísérletekkel, probléma károkozást mentesítő, veszteségelhárító – és lélekmentő célfeladatokat is végez. Életpusztító háborús játszmák, tudattalan beidegződések során, egymás életére törnek. A közgondolkodásba beágyazódó válaszreakciók automatikus vezérlése, háborús programokban gondolkodik. Az önvédelmi rendszerét kialakító fegyverarzenálja révén, minden pillanatban kész, visszavágni.

  4/. A lélekérzelmi intelligencia, elsősorban az érzelmi metanyelv kifejezés felé fordul. A testbeszéd megfejtése során, az elhangzott szavak érzelmi töltésére figyel. Dönti el, hogy a kapcsolatba kerülő társa, mikor „árulja” el magát. Hinni, a társunk igazmondásában, vagy az estleges csalódást elviselni azért, mert nem voltunk elég körültekintők. Lélekbiztonságunkat garantáló, játékfeldolgozó próbakísérletek alapján bizonyítható, gyakorlati rendszerműködés nyereséges haszonérdekeltség, biztonságunkat erősíti.

 

  5/. A játékintelligencia alkotó vággyal, kreatív elköteleződéssel, az újrakezdés programtörekvéssel és problémafeltáró tervfeladattal indul, világhódító útjára. A fizikai törvényösszetevők működések megértése  és a programszerkezeti technológiák eljárásmódjait rendszerező gyakorlatok, biztonságos művelését szolgáló eljárásmódjai, a játékfeldolgozás szerves része. A játékeljárások az összes összefüggésrendszerek kialakításában, rendszerépítő feladatokban  és működő rendszerekre támaszkodó játékszabályozásban, aktív részt vállal.  

 

 

  6/. Az innovációs intelligencia alkotóképes, kreatív értékkereső rendszerváltozat feldolgozó ötletindítékok, képteremtő elménkből pattan ki. A játékeljárások során, a rendszerépítő programváltozatok, a problémacsomag veszteség kárait, feldolgozó tervfeladat képi megjelenítése. A probléma gyakorlati felszámolását végző önszervező szellemi ötletüzenetek vétele, önsegítő módszereljárása, alkotó vágyunk megtestesülése. Az elért rendszerjáték eredményeket, szellemi termékként őrzik, mivel a Szabadalmi Hivatalok védelme alatt áll.   

 

 

  7/. A spirituális intelligencia, szellemi forrásból származik. A gyógyító ima, a szeretetmeditáció, a heves indulatokat megfékező önmérséklet rendszeres gyakorlása - és megbocsátás tréningje, emberi méltóságunk, legfőbb támasza. Lélektudattalanunk, a szellemi értékösszetevők áteresztő képessége ötletek formában kerülhet csupán, a tudatunk felszínéra. 

 

  8/. A gépi intelligencia, korunk legtöbbet ígérő, túlszárnyalhatatlan vívmánya. Elektronikusan működő számítógépek programkezelése, messze túlszárnyalja, a szakmatudatos intelligenciák összes eredményeit. Nincs a valóságban egyetlen megragadható pont sem, amelybe megkapaszkodhatnánk. Sokszínű, állandó mozgásintenzitású, a kölcsönhatásokat összesítő, egységes programváltozatait értékelő, elismerő  és rögzíthető támaszunk, amely kielégíti, döntéseink hibátlanságát. A gépi rendszerre épített, játékszabályozó módszerek alapján szervezhető, megoldáskereső programfeladatok ma még nagyon sok kívánni valót hagynak maguk után, A döntés előkészítő műveletsorok megragadása, összesítése, összehangolása  és rendszerbefoglalása, új látásmóddal bővül majd. A tervfeladatok gépi feldolgozása értéknövelő, minőségi feltételeket képvisel.

 

   9/.Az összefüggésrendszerek speciális kialakítású, működőképes változatait, hasznosítható eljárásgyakorlatok tréningjei, új perspektívákat nyitnak meg előttünk. Összehangolásra kerülő sokszínű, probléma feldolgozó kísérletekből származó, hasznosítható eredmények birtokában, új rendszerjáték változat születhet. Ellenkező esetben csak követői lehetünk az életmegújító eseménynek   

 

 

 

  Az intelligencia jelentése, szakmaszintű hozzáértést jelöl. 

 

 

  Az összetett gépi játékeljárások fogalmi jelentése, teljes körű önszabályozó mechanizmust képvisel.

 

  Folyamatosan fejlődő géptechnológiai eljárások, egyre hasznosabb feladatok elvégzését, végrehajtását garantálják.

  A hozzáértő tervdokumentációk készítői, eddig ismeretlen problémafeladatok végrehajtási utasításait hasznosító, rendszerező programváltozatit tartalmazhatja

 

 

  Az ember életét, méltóságát – és megszerzett programértékeit fenyegető, tartós válságkészültséget megjelenítő programcsomagok, gépi tervdokumentációk alapján megoldható. Pályázati felhívás keretében, a Globális felmelegedés összetett működésmódjai megfejthetők, elháríthatók - és felszámolhatók. Az egyéni életvezetés  és irányítás programvezérelt káros összetevői, önromboló beidegződése helyett, hasznos, önlelkesítő célokra is fordíthat. 

 

 

  Sürgős kortörténeti fordulatnak kell bekövetkeznie, hogy a féktelen pazarlás – és veszteség programfelszámoló összefüggéseit megoldjuk. A leggyengébb láncszem ma, az új problémakiváltó programműködések pontos feltérképezése.  A Globális felmelegedés alap oka, fenyegető jelenléte, az orrunknál fogva vezet. A probléma feldolgozás programtörekvések, rendkívül összetett, szerteágazó tevékenységelvárásokat összegez, ötvöz, kombinál. Az intelligencia összesítő programok egy része elavult, dogmatikus tudást követel. A próbakísérletek játékprogram feladata, hogy új és működőképes összefüggésrendszereket hívjon életre.

 

  A problémacsomag kárfelszámolását, gépi úton végző, tapasztalati módszerek tanulsága, rávilágít az emberi összefogás  és együttműködés szükségességére. Egyszerűen nincs más alternatíva az elektronikus gépi feldolgozás módszere nélkül, amely sikerrel kecsegtethetne. Minden erőnkkel, tehetségünkkel - és rátermettségünk birtokában, készüljünk fel rá, hogy Földi életünk megmentése tervprogram célból, az összetett tervfeladatok megoldásfordulatait, gyakoroljuk rendszeresen.

 

 

  Ma az emberek többsége, a drámaszituációk traumaleckéit, sokkhatásként éli meg. A holnap nemzedéke, a tervfeladatok elvégzését, végrehajtást  és  új programírás műveleteit elviselő lélekjelenlétet gyakorló alapfeltéteket teljesíti.  Az életminőség színvonal emelkedés folyamata, teljesen új, embertípus megjelenését garantálhatja. A gyermek, élénk fantáziavilággal megáldott, laza figyelemösszegző lélekjelenlétének teljes kihasználása, idősebb korban elvész, többnyire pótolhatatlanná válik. 

 

 

2012.02.02.